Web&Dev : 16
finish_ : 15
Open_ : 1
Hardware : 26
Finish : 25
Open_ : 1
Software : 45
Finish : 45
Open_ : 0
Network : 26
Finish : 26
Open_ : 0

ข้อมูลการแจ้งซ่อม
ที่ วันที่ รายละเอียดที่แจ้งซ่อม ชื่อ ห้อง อาคาร เบอร์ติดต่อ สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1 17 พ.ค. 2565 จอคอมดำ อนงค์ ผลสุขการ งานบริการวิชาการ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 210,3592 Finish Sakda Trachang
2 12 พ.ค. 2565 เครื่องไม่สามารถพิมพ์และสแกนกับเครื่องถ่ายเอกสาร ฐิดารัด กระจ่างดารา พัสดุ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3591 Finish Sakda Trachang
3 11 พ.ค. 2565 ลงไดร์เวอร์ปรินเตอร์ ปราณี บุญวัฒน์ 114 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0897876315 Finish Sakda Trachang
4 10 พ.ค. 2565 เครื่องคอมในห้อง k-dai เปิดไม่ติด นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ์ ศูนย์ K-DAI Sc07 อาคารวิทยรังสรรค์พระจอมเกล้า 209 Finish Sakda Trachang
5 9 พ.ค. 2565 เปิด CPU แล้วไม่มีข้อมูลใดๆขึ้น แต่ไฟติด ปราณี บุญวัฒน์ 114 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0897876315 ขั้นตอนการสั่งอะไหล่ Sakda Trachang
6 9 พ.ค. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่เข้าวินโดวส์ หน้าจอดำ นางสาวพัชรินทร์ ขาวสวย เลขาภาควิชา Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 287, 288 Finish Sakda Trachang
7 6 พ.ค. 2565 ช่วยตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ นายสุวัฒน์ ศิวาคม แลป Sc08 อาคารพระจอมเกล้า - Finish Sakda Trachang
8 2 พ.ค. 2565 แก้ไขหน้าเพจคณาจารย์ https://www.science.kmitl.ac.th/department-math#/professor 1.เปลี่ยนข้อมูลหัวหน้าภาคฯเป็น ผศ.ดร.ศุกระวรรณ มะเวชะ 2.เรียงลำดับคณาจารย์จาก รศ.ดร. - รศ. - ผศ.ดร. - ผศ. - ดร. - อาจารย์ ตามลำดับ นายอุดร บุญธรรม 213 312 รับเรื่อง จามร เพ็งสวย
9 27 เม.ย. 2565 เพิ่มติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยคณบดี นางสาววาณี ศรีชุ่ม ห้องรองคณบดี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 418 Finish Sakda Trachang
10 26 เม.ย. 2565 ย้ายคอมพิวเตอร์ ห้องรองคณบดี นางสาววาณี ศรีชุ่ม ห้องรองคณบดี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 418 Finish Sakda Trachang
11 25 เม.ย. 2565 ลงวินโดวส์ใหม่ นายอัคริศ ตันพิพัฒน์ งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 216 Finish Sakda Trachang
12 25 เม.ย. 2565 เปิด Ms Office แล้วไม่เข้าโปรแกรม ขึ้นupdate นาน นางยุพิน ใจซื่อ งานการเงิน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 206 Finish Sakda Trachang
13 22 เม.ย. 2565 เครื่องโน้ตบุ๊กเปิดแล้วไม่เข้าวินโดวส์ หน้าจอดำ นางสายสุดาวัลย์ สุทธิรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ Sc08 อาคารพระจอมเกล้า - Finish Sakda Trachang
14 19 เม.ย. 2565 ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ นายวิรัตน์ วงษ์พลับ งานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 6366 Finish Sakda Trachang
15 19 เม.ย. 2565 1.เครื่องคอม 2 เครื่องไม่สามารถ Print ออกที่เครื่องถ่ายเอกสารได้ 2.เครื่องต้องให้อัพเดทเวลาทุกครั้งที่เปิดเครื่อง 3.ปรับระดับเสียงลำโพงไม่ได้ นายสุรินทร์ เหล่าพระจันทร์ และคุณทองสุข ภู่ร้อย ค.508 ค.511 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0827990838 Finish Sakda Trachang
16 18 เม.ย. 2565 เครื่องสำรองไฟมีเสียงดัง เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด นางสาวดารัณ สอนไข่ งานส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 205 Finish Sakda Trachang
17 18 เม.ย. 2565 add printer สี นางสาวภูษณิศา ดิษาภิรมย์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 208 Finish Sakda Trachang
18 18 เม.ย. 2565 เพิ่มข้อมูล ในเว็บไซด์ (ในส่วนของบุคลากร) ดร.ลัญจกร ตันนุกิจ Dr.Lunchakurn Tannukij อาจารย์ประจำภาควิชา E-mail : Lunchakurn.ta@kmitl.ac.th นางสาวนลิตา สว่างจิตต์ - 0868291322 Finish จามร เพ็งสวย
19 11 เม.ย. 2565 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด เครื่องสำรองไฟ มีเสียงร้อง(ดัง) นางรุ่งรัศมี ดิษฎา งานสารบรรณ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 207 Finish Sakda Trachang
20 7 เม.ย. 2565 เวลาส่งไฟล์พรินต์ พริ้นต์ไม่ได้ เครื่องแจ้งว่า print error ธนาวดี ก่ออานันต์ 404 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0909725219 Finish Sakda Trachang
21 7 เม.ย. 2565 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องปริ้นภาควิชา นางสาวนลิตา สว่างจิตต์ 339 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 0868291322 Finish Sakda Trachang
22 5 เม.ย. 2565 format ลงวินโดวส์ใหม่ นางสาวภูษณิศา ดิษาภิรมย์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 208 Finish Sakda Trachang
23 4 เม.ย. 2565 ขอเบิกเมาส์ เนื่องจากเสีย สุรัต โครงการตำรา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3696 Finish Sakda Trachang
24 30 มี.ค. 2565 เครื่องโน้ตบุ๊กเเปิดไฟล์งานช้าให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อย นางวิยดา แจ้งกระจ่าง งานทะเบียนปริญญาตรี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 294 Finish Sakda Trachang
25 30 มี.ค. 2565 สั่งปริ้นงานไปเครื่องปริ้นเตอร์สีแล้วไม่ออก นางยุพิน ใจซื่อ งานการเงิน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 206 Finish Sakda Trachang
26 28 มี.ค. 2565 Program Microsoft หายไปหมด พัชรินทร์ ขาวสวย 435 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
27 23 มี.ค. 2565 ใช้งานโปรแกรม Zoom และบางโปรแกรมไม่ได้ ต้องการลง Windowsใหม่ นางฐิดารัด กระจ่างดารา งานพัสดุ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 202 Finish Sakda Trachang
28 18 มี.ค. 2565 ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ (อีกแล้ว) อ.ธรรมรัตน์ แต่งตั้ง ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 - Finish Sakda Trachang
29 15 มี.ค. 2565 สั่งปริ้นท์งานแล้วเอกสารไม่ออก นางวิยดา แจ้งกระจ่าง งานทะเบียนปริญญาตรี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 294 Finish Sakda Trachang
30 15 มี.ค. 2565 ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ อ.ธรรมรัตน์ แต่งตั้ง ชั้น 6 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 - Finish Sakda Trachang
31 14 มี.ค. 2565 เปิดแล้วมีเสียงดังติ๊ด 6 ครั้ง และคอมพ์ไม่ติด วิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ 503 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0873402424 Finish Sakda Trachang
32 8 มี.ค. 2565 เปลี่ยนระบบ lan เป็นวง 161.246.x.x จามร เพ็งสวย ประชาสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 423 Finish Sakda Trachang
33 8 มี.ค. 2565 คอมพิวเตอร์​ ศูนย์​เครื่องมือ​ฯ กดเปิดเครื่องไม่ติดค่ะ นางสุดใจ ผุดผาด ห้องปฏิบัติการ​ 103 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 404 Finish Sakda Trachang
34 7 มี.ค. 2565 ล้างเครื่องลงวินโดวส์เครื่องโน้ตบุ๊กใหม่ นายสาคร สอนพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6244 Finish Sakda Trachang
35 28 ก.พ. 2565 Battery มีเสียงดัง และขึ้นไฟเตือน replace battery นางสาวนันทวัน เนียมหอม 303 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 363 Finish Sakda Trachang
36 25 ก.พ. 2565 คอมพิวเตอร์ในสำนักงานคณบดี ไม่สามารถสั่งปริ้นท์ไปยังเครื่องถ่ายเอกสารได้ นางพรรณวดี ตาทอง งานบริหารทรัพยากรบุคคล Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 208 Finish Sakda Trachang
37 25 ก.พ. 2565 UPS เตือนสีแดง Replace Battery ปราณี บุญวัฒน์ 101 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0897876315 Finish Sakda Trachang
38 25 ก.พ. 2565 แจ้งแก้ไข ข้อมูลเว็บไซด์ 1. แจ้งแก้ไข เปลี่ยนรูป รศ.ดร.รัชนก 2. นำข้อมูล บุคลากรขึ้นเป็นไซด์ เหมือนเดิม (เปลี่ยนรูปจากอันเดิม) รศ.ดร.กฤษกร โล้เจริญรัตน์ นางสาวนลิตา สว่างจิตต์ 610 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0868291322 Finish จามร เพ็งสวย
39 24 ก.พ. 2565 เปิดคอมพิวเตอร์ PC ภาพไม่มี หน้าจอขึ้นสีขาว ๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่จอคอมพิวเตอร์ชำรุดหรือ hard disk ชำรุด หรือ ฯลฯ....ขอบคุณค่ะ ธนาวดี ก่ออานันต์ 404 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0909725219 Finish Sakda Trachang
40 23 ก.พ. 2565 ต้องการจอมอนิเตอร์เพิ่ม 1 จอ อัคริศ ตันพิพัฒน์ งานกิจการนักศึกษา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3585 Finish Sakda Trachang
41 23 ก.พ. 2565 ขอแจ้งข้อขัดข้องการลงโปรแกรม MS office ลิขสิทธิ์ของสถาบัน ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ปานไพลิน สีหาราช 502 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0896843199 Finish Sakda Trachang
42 22 ก.พ. 2565 เปิดเครื่องแล้วบูทเข้า windows ไม่ได้ วรกฤต วรนันทกิจ 435 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
43 22 ก.พ. 2565 ไฟไม่เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร..รบกวนเช็คสายไฟ/ปลั๊ก เกศณี เกตุนวม 337 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6214 Finish Sakda Trachang
44 21 ก.พ. 2565 คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นท์ไม่ได้ (เครื่องรองคณบดี ที่งานทะเบียน ป.ตรี) รศ.ดร.โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา งานทะเบียนปริญญาตรี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 294 Finish Sakda Trachang
45 21 ก.พ. 2565 เครื่องปริ้นเตอร์ error นางประไพจิต ยั่งยืน ผอ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 361 Finish Sakda Trachang
46 18 ก.พ. 2565 ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร นางสาวภิณญาพัชญ์ ป้อมดี งานพัสดุ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3591 Finish Sakda Trachang
47 17 ก.พ. 2565 เครื่องหน่วยงานการเงิน ใช้สแกนไม่ได้ นางยุพิน ใจซื่อ งานการเงิน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 206 Finish Sakda Trachang
48 17 ก.พ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์สั่งปริ้นท์งานแล้วไม่ออก นางนิทรา ณ เรืองศรี งานหลักสูตร Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 294 Finish Sakda Trachang
49 15 ก.พ. 2565 ปริ้นต์เอกสารไม่ได้ครับ อัคริศ ตันพิพัฒน์ กิจการนักศึกษา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3585 Finish Sakda Trachang
50 15 ก.พ. 2565 อินเตอร์เน็ตวง .58 ใช้งานไม่ได้ ชลิดา ประฮาดไชย 213 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 0894451315 Finish Sakda Trachang
51 14 ก.พ. 2565 ปริ้นต์เอกสารไม่ได้ ไม่เชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารครับ นายสถาพร ริสยาม งานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 203 Finish Sakda Trachang
52 14 ก.พ. 2565 สั่งปริ้นแล้วไม่ออกไปยังเครื่องถ่าย นางวิยดา แจ้งกระจ่าง งานทะเบียนปริญญาตรี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 294 Finish Sakda Trachang
53 14 ก.พ. 2565 สั่งปริ้นท์แล้ว ไม่ออก นางปิยาภรณ์ โพธิไชยะ งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 271 Finish Sakda Trachang
54 14 ก.พ. 2565 เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ขึ้น No internet นางขวัญเรือน ศิริวัฒน์ งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 268 Finish Sakda Trachang
55 14 ก.พ. 2565 แจ้งแก้ไข ข้อมูลบนเว็บไซด์ 1. ที่ติดต่อภาควิชา แก้ไขจาก ชั้น 2 เป็น ขั้น 3 2. แก้ไข ข้อความ (หน้าแรกของภาควิชา) “ต้องผลิตบัณฑิต เพื่อนำงานวิจัยด้านฟิสิกส์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ” จุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตด้านฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. แก้ไขเป็น "ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ" นางสาวนลิตา สว่างจิตต์ 610 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0868291322 Finish จามร เพ็งสวย
56 14 ก.พ. 2565 แจ้งแก้ไข ข้อมูล เป็นเว็บไซด์ ในส่วนของบุคลากร 1. ผศ.ดร.ภาณุพล โขลนกระโทก จาก รองหัวหน้าภาคฟิสิกส์ แก้ไขเป็น อาจารย์ประจำภาควิชา 2. ผศ.ธนภรณ์ ลีลาวัฒนานนท์ จาก รองหัวหน้าภาคฟิสิกส์ แก้ไขเป็น อาจารย์ประจำภาควิชา นำข้อมูล บุคลากรขึ้นเป็นไซด์ เหมือนเดิม (เปลี่ยนรูปจากอันเดิม) 3. รศ.ดร.รัชนก สมพรเสน่ห์ Assoc.Prof.Dr.Ratchanok Somphonsane 4.ผศ.สุรศักดิ์ พิพัฒน์ศาสตร์ Asst.Prof.Surasak Pipatsart 5. ดร.ชินพรรธน์ รัตนศิรวิทย์ Dr.CHINNAPAT RUTTANASIRAWIT ลิงค์รูปภาพบุคลากร https://drive.google.com/drive/folders/1apsNg5yLY70uUS7qMlOFfF_U6BrGnggR นางสาวนลิตา สว่างจิตต์ 610 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0868291322 Finish จามร เพ็งสวย
57 10 ก.พ. 2565 internet ใช้งานไม่ได้ จามร เพ็งสวย ประชาสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 209 Finish Sakda Trachang
58 9 ก.พ. 2565 เข้าเว็บใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ รศ.อารี ฤทธิบูรณ์ 430 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6222 Finish Sakda Trachang
59 9 ก.พ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ในห้องบรรยาย อาคารพระจอมเกล้า 323 ใช้งานไม่ได้ (ให้ ghost ใหม่) นายจามร เพ็งสวย 215 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 423 Finish Sakda Trachang
60 9 ก.พ. 2565 สั่งปริ้นท์งานไม่ออกไปที่เครื่องถ่ายเอกสาร นางสาวนงลักษณ์ คำแหง ศูนย์ K-DAI Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 6367 Finish Sakda Trachang
61 4 ก.พ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด อัคริศ ตันพิพัฒน์ กิจการนักศึกษา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3585 Finish Sakda Trachang
62 3 ก.พ. 2565 ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ อาชิรยา รุจิระกุล ประชาสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 209 Finish Sakda Trachang
63 2 ก.พ. 2565 ล้างเครื่องใหม่เนื่องจากค้างบ่อย สถาพร ริสยาม กายภาพ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0611166524 Finish
64 2 ก.พ. 2565 เข้าเวปไซต์ สถาบันฯไม่ได้ครับ นายกฤษณะ เกษประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ Sc03 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 230 Finish Sakda Trachang
65 31 ม.ค. 2565 ติดตั้งโปรแกรมสแกนจากเครื่องถ่ายเอกสาร ขอบคุณค่ะ ธนาวดี ก่ออานันต์ 404 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0909725219 Finish Sakda Trachang
66 28 ม.ค. 2565 Alert! System battery voltage is low. วิบูลย์ ประดิษฐ์เวียงคำ 503 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0873402424 Finish Sakda Trachang
67 27 ม.ค. 2565 ลง window ใหม่ นางสาวณัฐนันท์ รอดสา Office Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 413 Finish Sakda Trachang
68 27 ม.ค. 2565 ลง program word , xcel คอมเครื่อง FTIR (ในห้อง เครื่องนี้ไม่มี สาย lan internet) สุภัทร บานเย็น ค1509 Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0863688626 Finish Sakda Trachang
69 27 ม.ค. 2565 ติดตั้ง Microsoft office วาสินี ธรรมสถิต 105 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 406 Finish Sakda Trachang
70 26 ม.ค. 2565 เครื่องปริ้นท์สี สั่งปริ้นท์งานไม่ได้ (คอมเครื่องอื่นสั่งได้ปกติ) นางสาวธนวรรณ ศิวทัศน์ งานบริหารยุทธศาสตร์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 205 Finish Sakda Trachang
71 25 ม.ค. 2565 เครื่องพริ้นเสีย และเครื่องพริ้นต่อกับคอมไม่ได้ อัคริศ ตันพิพัฒน์ กิจการนักศึกษา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3585 Finish Sakda Trachang
72 24 ม.ค. 2565 ติดตั้งโปรแกรมสแกนงานจากเครื่องสแกน HP นางสาววารี สกุลสุวิโรจน์ งานเอกสารการพิมพ์และโครงการตำรา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 360 Finish Sakda Trachang
73 19 ม.ค. 2565 เครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่เก็บไฟเวลาไฟฟ้าดับ ดร.คนึงกานต์ กลั่นบุศย์ 420/2 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6259 Finish Sakda Trachang
74 18 ม.ค. 2565 ล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ลงวินโดวส์ใหม่ ดร.คนึงกานต์ กลั่นบุศย์ 420/2 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6259 Finish Sakda Trachang
75 17 ม.ค. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์จอฟ้าขึ้น automatic repair นายสัญญา มีสิม 302 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 354 Finish Sakda Trachang
76 17 ม.ค. 2565 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ รศ.ดร.ดวงกมล กลีสัน 607/2 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6231 Finish Sakda Trachang
77 5 พ.ย. 2564 ปลั๊ก UPS หลวม ทำให้ CPU ใช้งานไม่ได้ นางสาวณัฐนันท์ รอดสา Office Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0830767202 Finish Sakda Trachang
78 5 พ.ย. 2564 ขอเพิ่มข้อมูลหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง 2565) ในเวปไซต์ภาควิชาฯ ได้แก่หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ปรับปรุง 2565 และหลักสูตร สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ปรับปรุง 2565 โดยให้เพิ่มข้อมูล ดังนี้ ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ดาวน์โหลดหลักสูตร infographic brochure และ open house ปี 64 พัชรินทร์ ขาวสวย 435 6225 Finish จามร เพ็งสวย
79 5 พ.ย. 2564 รายงานประจำปี 2562 นำเข้าเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ ธนวรรณ ศิวทัศน์ สำนักงานคณบดี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3586 Finish จามร เพ็งสวย
80 4 พ.ย. 2564 เพิ่ม link การ สมัครเข้าศึกษาต่อ และ ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย บนเว็บไซต์ของงานบัณฑิต สุรัตน์ ศิวาคม โครงการตำรา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 - Finish จามร เพ็งสวย
81 4 พ.ย. 2564 เพิ่มรายละเอียดการกำกับดูแลงานของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ - Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 - Finish จามร เพ็งสวย
82 3 พ.ย. 2564 ลงวินโดวส์เครื่องโน้ตบุ๊กใหม่ นางสาววารี สกุลสุวิโรจน์ โครงการตำรา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 360 Finish Sakda Trachang
83 2 พ.ย. 2564 ลง window ใหม่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดโปรแกรมของเครื่องมือที่เชื่อมต่อได้ วัชรายา มาศแจ้ง ห้องเครื่องมือ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3602 Finish Sakda Trachang
84 2 พ.ย. 2564 ล้างเครื่องโน้ตบุ๊กลง windows ใหม่ นางสาวรจนา จำกัด ธุรการภาควิชาเคมี Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 290 Finish Sakda Trachang
85 1 พ.ย. 2564 ลงวินโดวส์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องส่วนตัวที่บ้าน) เพื่อใช้ WFH นางประไพจิต ยั่งยืน ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 361 Finish Sakda Trachang
86 1 พ.ย. 2564 แชร์เครื่องสแกน และต่อจะคอมพิวเตอร์ 2 จอ นายอัคริศ ตันพิพัฒน์ กิจการนักศึกษา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3585 Finish Sakda Trachang
87 1 พ.ย. 2564 เครื่องปริ๋นเตอร์ ไม่สามารถปริ๊นได้ นายวิรัตน์ วงษ์พลับ G07 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 6366 Finish Sakda Trachang
88 1 พ.ย. 2564 แก้ไขแบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต โดยให้นำแบบฟอร์มใหม่ลงหน้าระบบแทนอันเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มจากสภาวิชาการ สุรัตน์ ศิวาคม โครงการตำรา Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0815509633 Finish จามร เพ็งสวย
89 30 ต.ค. 2564 ปรับหน้า Website บุคลากรภาควิชาสถิติ ให้เหมือนกับ Website ของภาควิชา : http://stat.kmitl.ac.th/teachers.html วราเศรษฐ์ พันธุ์หิรัญ 109 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 0957179164 Finish จามร เพ็งสวย
90 28 ต.ค. 2564 แจ้งแก้ไข ข้อมูลในเว็บไซด์ภาควิชา ดังนี้ 1. ลบข้อมูล รศ.ดร.วราวุฒิ เถาลัดดา (เนื่องจาก เกษียณอายุ) 2. เปลี่ยนตำแหน่ง วิชาการของ ผศ.ดร.รัชนก สมพรเสน่ห์ เป็น รศ. 3. แก้ไขข้อมูล นางสายสุดาวัลย์ สุทธิรักษ์ เป็น นางสายสุดาวัลย์ สุทธิญาณ (Mrs.Saisudawan Suttiyan) (เนื่องจาก มีการสะกดผิด) 4. เพิ่มข้อมูล ดร.ณัฏกฤษ สมดอก (Nuttakrit Somdock) เป็นอาจารย์ประจำภาควิชา E-Mail nuttakrit.so@kmitl.ac.th (เนื่องจากเป็น อาจารย์ใหม่) นางสาวนลิตา สว่างจิตต์ 610 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 0868291322 Finish จามร เพ็งสวย
91 28 ต.ค. 2564 Internet ใช้ไม่ได้ ผศ.ดร.วรกฤต วรนันทกิจ 438 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
92 27 ต.ค. 2564 1. แก้ไขข้อมูลหัวหน้าภาควิชาฯ เป็น รศ.ดร.วรกฤต 2. เปลี่ยนข้อมูล รศ.อารี เป็นอาจารย์ประจำภาควิชา 3. ลบข้อมูล ผศ.ลินจง (ลาออก) 4. ลบข้อมูล คุณพยอม (เกษีญณราชการ) 5. ลบข้อมูล คุณเศรษฐพัฒน์ (ลาออก) 6. เปลี่ยน ตำแหน่ง อ.เชิดศักดิ์ จาก ผศ. เป็น รศ. 7. เพิ่มข้อมูล รูป คุณยุวดี พัชรินทร์ ขาวสวย 438 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish จามร เพ็งสวย
93 25 ต.ค. 2564 ไม่สามารถ login เข้าระบบบันทึกการสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก ศูนย์เครื่องมือ ศักรินทร์ บุญล้ำ ศูนย์เครื่องมือ ชั้น1 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0841872358 Finish Sakda Trachang
94 25 ต.ค. 2564 ไม่สามารถ เพิ่มข้อมูล หน้าบุคลากร ลงในฐานข้อมูล website ศูนย์เครื่องมือได้ นายศักรินทร์ บุญล้ำ ศูนย์เครื่องมือ ชั้น1 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0841872358 Finish จามร เพ็งสวย
95 25 ต.ค. 2564 เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS อนงค์ ผลสุขการ วิชาการ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 210, 3592 Finish Sakda Trachang
96 25 ต.ค. 2564 ติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ (Extend) เพิ่ม ที่โต๊ะรองคณบดี ดร.กานต์ วงศาริยะ ห้องรองคณบดี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 236 Finish Sakda Trachang
97 20 ต.ค. 2564 เดินสายระบบ network เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน จากห้องงานวิชาการไปที่ห้องโครงการตำรา สุรัตน์ ศิวาคม งานวิชาการ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 0815509633 Finish Sakda Trachang
98 20 ต.ค. 2564 เครื่องปริ๊นไม่สามารถสั่งปริ๊นได้ นายวิรัตน์ วงษ์พลับ G07 Sc08 อาคารพระจอมเกล้า 6366 Finish Sakda Trachang
99 19 ต.ค. 2564 นำแบบฟอร์มใบสมัครผู้ช่วยนักวิจัยขึ้นหน้าเว็บ น.ส.ภูษณิศา ดิษาภิรมย์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 208 Finish จามร เพ็งสวย
100 19 ต.ค. 2564 ตั้งค่าปริ้นเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสาร ประไพจิต ยั่งยืน ผอ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3614 Finish Sakda Trachang
101 19 ต.ค. 2564 set ปริ้นเตอร์ ผศ.ดร.วรกฤต วรนันทกิจ 436 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
102 19 ต.ค. 2564 ถ่ายข้อมูลงานจากเครื่องคอมฯตัวเดิม ไปเครื่องคอมฯตัวใหม่ ตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ และลงโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม พัชรินทร์ ขาวสวย 435 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
103 18 ต.ค. 2564 เมนู ทุนการศึกษาและวิจัย เข้าไม่ได้ ต้องการเพิ่มเนื้อหา สุรัตน์ ศิวาคม งานทะเบียน Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 - Finish จามร เพ็งสวย
104 18 ต.ค. 2564 เปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารบนเว็บไซต์ รศ.ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ รองคณบดี Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 - Finish จามร เพ็งสวย
105 18 ต.ค. 2564 สแกนเอกสารจากเครื่องถ่ายแล้วไฟล์ไม่เข้ามาที่คอมพิวเตอร์ นางประไพจิต ยั่งยืน ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 361 Finish Sakda Trachang
106 15 ต.ค. 2564 ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ นางพรรณวดี ตาทอง งานบริหารทรัพยากรบุคคล Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 3589 Finish Sakda Trachang
107 12 ต.ค. 2564 ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่อง printer เนื่องจาก print เอกสารไม่ได้ สุรัตน์ ศิวาคม งานวิชาการ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 293 Finish Sakda Trachang
108 12 ต.ค. 2564 คอมเปิดไม่ติด ณัฐพร มานะประดิษฐ์ office ศูนย์เครื่องมือ ชั้น1 Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0853986641 Finish Sakda Trachang
109 11 ต.ค. 2564 เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา โปร แกรม Word นางปิยาภรณ์ โพธิไชยะ กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Sc01 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 271 Finish Sakda Trachang
110 11 ต.ค. 2564 รบกวน คุณจามร ช่วยอัพเดตข้อมูลของเว็บภาควิชาค่ะ 1. นำข้อมูลของ ผศ.สิริลักษณ์ ออก เนื่องจากเกษียณ ค่ะ 2. นำข้อมูลของ ดร.กัญณัฏฐ์ ออก เนื่องจาก ลาออก ค่ะ 3. อัพเดตนามสกุล จากเดิม ชลิดา แก้วเจริญ เป็น ชลิดา ประฮาดไชย Chalida Prahardchai ขอบคุณมากค่ะ ชลิดา ประฮาดไชย 213 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 0894451315 Finish จามร เพ็งสวย
111 8 ต.ค. 2564 ล้างเครื่องคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมใหม่ เพื่อใช้งานสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.วรกฤต วรนันทกิจ 440/1 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6225 Finish Sakda Trachang
112 7 ต.ค. 2564 ติดตั้งdriver printer วาสินี ธรรมสถิต SEM (Sc06-105) Sc06 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 2 0897623125 Finish Sakda Trachang
113 5 ต.ค. 2564 ลงวินโดวส์ เครื่องโน้ตบุ๊กและเครื่องคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด 522 Sc04 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 6230 Finish Sakda Trachang