...
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ และภาควิชา ที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ดังนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance, IQA) โดยยึดหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งองค์ประกอบคุณภาพและดัชนีบ่งชี้คุณภาพ ที่ สกอ. กำหนด เป็นแนวทางในการจัดทำระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพในระดับคณะ และภาควิชา มีการกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพของคณะที่สอดคล้องกับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน มีการประเมินผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และประเมินคุณภาพผลการดำเนินงานระดับคณะ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และมีการประเมินผลการดำเนินงานในระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งตามเกณฑ์ AUN-QA


ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

1. มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ
2. มีแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
4. มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมีหน่วยงานรองรับด้านประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีกระบวนการในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
7. มีการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ
8. มีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะต่อ สกอ. (ปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม)

 ...